Viện Chiến lược và Khoa học Công an triển khai công tác năm 2014

07/01/2014
 Ngày 07/01/2013, tại Hà Nội, Viện Chiến lược và Khoa học Công an tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2013, triển khai chương trình công tác năm 2014. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự, phát biểu chỉ đạo.

Là cơ quan nghiên cứu, quản lý, thông tin chiến lược và khoa học đầu ngành, năm 2013, Viện Chiến lược và Khoa học Công an đã chủ trì phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương, các cơ quan nghiên cứu của các bộ, ngành, nhất là Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương nghiên cứu nhiều đề tài, tìm ra những luận cứ khoa học giúp Đảng, Nhà nước, Bộ Công an xây dựng các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, các chủ trương chính sách pháp luật về lĩndh vực an ninh, trật tự (ANTT). Nghiên cứu dự báo về âm mưu, quy luật hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm; bổ sung và phát triển tư duy lý luận về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia thời kỳ hội nhập quốc tế; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả các mặt côngbdb tác Công an; góp phần vào việc bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. 

 

Đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu dự Hội nghị. 
 
 

Tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an định hướng các hoạt động nghiên cứu khoa học, hướng dẫn thực hiện việc nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) ở các đơn vị, địa phương. Chủ động tham mưu, phục vụ cho lãnh đạo Bộ tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và tổng kết 32 năm công tác khoa học Công an; tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Công an lần thứ 2. Năm 2013, Viện Chiến lược và Khoa học Công an đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích trong công tác khoa học Công an. 

 Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đánh giá cao những kết quả Viện Chiến lược và Khoa học Công an đã đạt được. Thứ trưởng Bùi Văn Nam chỉ rõ để tiếp tục xây dựng Viện Chiến lược và Khoa học Công an ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, thời gian tới Viện Chiến lược và Khoa học Công an cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch công tác của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an; bám sát thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND. Gắn kết công tác nghiên cứu dự báo chiến lược, nghiên cứu khoa học và xây dựng phát triển lý luận CAND với việc giải quyết những vấn đề trên lĩnh vực bảo vệ ANTT.

 

Đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an tặng cờ thi đua cho đơn vị có thành tích xuất sắc.

 

Tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với Công an các đơn vị, địa phương, các cơ quan nghiên cứu của các Bộ, ban, ngành, các nhà khoa học trong công tác nghiên cứu dự báo, nghiên cứu khoa học và trao đổi thông tin. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương trong triển khai nghiên cứu các đề tài khoa học. Chú trọng thường xuyên làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu, quản lý, thông tin khoa học có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn, có khả năng nghiên cứu khoa học độc lập, làm nòng cốt trong nghiên cứu, giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trên lĩnh vực ANTT; xứng đáng là cơ quan nghiên cứu chiến lược và khoa học đầu ngành của Bộ Công an. /.
 

 

Phạm Linh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website