Tổng cục An ninh II - Bộ Công an: Quán triệt, thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

29/08/2012
Ngày 29/8/2012, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng cục An ninh II - Bộ Công an tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) trong Đảng bộ Tổng cục An ninh II. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, giới thiệu những nội dung trọng tâm, các chuyên đề Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành TW Đảng (khóa XI), gồm: Kết luận về “Tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và một số nội dung cơ bản cần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992”; Kết luận về Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Nghị quyết “Một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012- 2020”; Kết luận “Một số vấn đề về tiền lương và định hướng cải cách tiền lương đến năm 2020”; Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Hoàng Kông Tư, Bí thư Đảng ủy, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II đề nghị thời gian tới các cấp ủy, đảng viên thuộc Tổng cục An ninh II nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa nội dung của Nghị quyết; nắm vững những cơ sở lý luận, thực tiễn trên cơ sở đó tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết và các Kết luận của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành TW Đảng (khóa XI), hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao…/.
   
 

Hà Hải
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website