Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

20/03/2012
 Sáng 20/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt trong toàn lực lượng Công an nhân dân, phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và sơ kết Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về phòng, chống tham nhũng trong Đảng Bộ Công an Trung ương. Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị,  Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.  

Theo chương trình, Hội nghị diễn ra trong hai ngày 20-21/3/2012, các đại biểu nghe giới thiệu và thảo luận Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương; Hướng dẫn Kiểm điểm, tự phê bình theo Kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; Hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; Kế hoạch tổ chức công tác tư tưởng và tuyên truyền và Kế hoạch thực hiện nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng; về cơ chế chính sách của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; Báo cáo tóm tắt kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong lực lượng Công an nhân dân.

Toàn cảnh Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"


Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Thượng tướng Trần Đại Quang - Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nhấn mạnh: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới của cách mạng nước ta, được toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đặc biệt quan tâm. Ngay sau khi ban hành, mặc dù còn một số ý kiến băn khoăn, nhưng Nghị quyết đã được tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên, nhân dân và cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an nhân dân đón nhận với tình cảm vui mừng, đồng tình và nhất trí cao; cho rằng Nghị quyết đã lựa chọn đúng vấn đề, đề ra các giải pháp để tiếp tục xây dựng chỉnh đốn Đảng đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân, “Việc tổ chức Hội nghị đã thể hiện tinh thần nghiêm túc và quyết tâm rất cao của lực lượng Công an nhân dân trong việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết nêu trên. Đây cũng là Hội nghị lớn nhất về phổ biến, quán triệt Nghị quyết chuyên đề của Đảng Bộ Công an Trung ương và lực lượng Công an nhân dân từ trước tới nay”.

Sau khi giới thiệu những nội dung cơ bản Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/01/2012, Hội nghị Trung ương 4 khóa XI: Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng; Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 24/02/2012 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị. Đề cập quá trình chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 trong lực lượng Công an nhân dân, đồng chí Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương biệt lưu ý đến những nội dung sau:

(1) Căn cứ vào Nghị quyết của Trung ương, Chỉ thị và Kế hoạch của Bộ Chính trị, sự chỉ đạo hướng dẫn của các Ban đảng Trung ương và Kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương, các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương phải chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết cho phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị. Phải làm khẩn trương, nghiêm túc, thiết thực; có sự phân công trách nhiệm  lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, chặt chẽ.

(2) Phải nhận thức đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của Nghị quyết, nắm vững những tư tưởng, những công việc phải làm, thấy rõ trách nhiệm để gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) trên cương vị công tác và lĩnh vực do mình phụ trách.

(3) Phải thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp một cách đồng bộ, tổng hợp đồng thời có trọng tâm, trọng điểm; bao gồm cả việc thực hiện 8 nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng XI của Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị, các quy định khác của Đảng và Nhà nước; kết hợp giữa “xây và chống”, “chống và xây”. Nêu gương những người tốt, việc tốt trong Công an nhân dân; ngăn ngừa, cảnh báo, phê phán những việc làm sai trái; đấu tranh mạnh mẽ chống tham nhũng, hư hỏng, tiêu cực; xử lý nghiêm những hành vi vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên, cán bộ; công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát; nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng trong Công an nhân dân.

(4) Đây là đợt sinh hoạt chính trị tự phê bình, phê bình tập trung vào 3 nội dung: Trước hết về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, gắn với việc thực hiện Quy định về 19 điều đảng viên không được làm, Quy định về những điều cán bộ, chiến sỹ Công an không được làm; trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng và từng đảng viên, của người đứng đầu về tình trạng cán bộ, đảng viên suy thoái. Thứ hai, những hạn chế yếu kém trong công tác cán bộ; tình trạng một số trường hợp bố trí không đúng, ảnh hưởng dến uy tín của ngành, nhất là trong quy hoạch cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển cán bộ. Thứ ba, việc thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyền hạn trách nhiệm cá nhân. Trong ba nội dung trên thì nội dung thứ nhất là xuyên suốt, trọng tâm, cấp bách.

(5) Phải coi trọng công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh, khắc phục các mặt yếu kém, hạn chế trong chấp hành kỷ cương, kỷ luật lao động, chức trách, nhiệm vụ, quy chế, quy trình công tác; cán bộ lãnh đạo, chỉ huy phải là tấm gương để cán bộ, chiến sỹ học tập noi theo. Trong chỉ đạo thực hiện phải quy định rõ trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị, địa phương về tình trạng buông lỏng kỷ cương, kỷ luật, thiếu trách nhiệm, kém hiệu quả của đơn vị mình; nếu để cán bộ, chiến sỹ sai phạm, thì lãnh đạo, chỉ huy phải liên đới chịu trách nhiệm. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, chiến sỹ sai phạm, đưa vào tiêu chí xếp loại thi đua đối với các đơn vị, cá nhân; xử lý nặng về trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị, nhất là cấp trưởng. Củng cố hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, bảo vệ lực lượng để phối hợp đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng và những sai phạm trong nội bộ. Các cấp uỷ, tổ chức đảng tiếp tục bổ sung chương trình, kế hoạch và các biện pháp công tác để chấn chỉnh, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm.

(6) Lãnh đạo Công an các cấp phải thường xuyên lắng nghe ý kiến của quần chúng nhân dân, có cơ chế để kiểm tra, giám sát, đánh giá tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, trước hết ở các bộ phận thường xuyên quan hệ, tiếp xúc và giải quyết công việc liên quan đến lợi ích hằng ngày của nhân dân, trên cơ sở đó tiếp tục thực hiện chủ trương cải cách hành chính, điều chỉnh, cải tiến, đổi mới lề lối làm việc sao cho gần dân, làm cho dân ngày càng tin yêu, quý trọng giúp đỡ lực lượng Công an. Trong công tác, chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ Công an phải luôn nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật; kiên quyết chống bệnh hữu khuynh, né tránh, vô trách nhiệm, vô cảm trước yêu cầu chính đáng của nhân dân. Chủ động và tích cực khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, yếu kém làm tổn hại đến mối quan hệ giữa nhân dân với Công an.

(7) Phải đặt việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng trong tổng thể thực hiện các Nghị quyết khác của Trung ương, của Quốc hội, của Chính phủ…, nói rộng ra là trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và đối ngoại của đất nước.
Cấp uỷ và lãnh đạo Công an các cấp phải thống nhất nhận thức: Xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng là công tác trọng tâm, then chốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an nhân dân; lực lượng Công an nhân dân phải gương mẫu đi đầu trong việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4; đồng thời, chủ động nắm tình hình, tham mưu, đề xuất cấp uỷ, chính quyền các cấp, phối hợp và triển khai các biện pháp công tác Công an phục vụ có hiệu quả việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Đảng uỷ Công an Trung ương tin tưởng rằng, với truyền thống và bản chất tốt đẹp của lực lượng CAND, với quyết tâm chính trị rất cao, của toàn lực lượng, chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4, tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.
 

Văn Tiến
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website