Đảng uỷ Công an Trung ương triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng

24/06/2011
Trong 2 ngày 22 và 23/6/2011, Đảng uỷ Công an Trung ương đã tổ chức lớp bồi dưỡng nội dung, phương pháp truyền đạt Nghị quyết Đại hội Đảng XI của Đảng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên trong Đảng bộ. 

Lớp học đã nghe giới thiệu những quan điểm lớn, nội dung cơ bản và điểm mới trong các Văn kiện Đại hội XI của Đảng và dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng trong Đảng bộ Công an Trung ương để tiếp tục lấy ý kiến đóng góp trong các đảng bộ trực thuộc. Trọng tâm là, tập trung lãnh đạo việc xây dựng lực lượng CAND vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, tiếp tục xây dựng, củng cố mạnh mẽ thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân trên nền an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện. Chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Tăng cường công tác bảo vệ an ninh nội bộ; thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội... 

Về công tác xây dựng Ðảng, xây dựng lực lượng, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống. Ðẩy mạnh thực hiện việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, quy trình công tác, tác phong, thái độ trong quan hệ với nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, các nghị quyết, chỉ thị của Ðảng; tập trung thanh tra, kiểm tra những lĩnh vực, địa bàn có nhiều dư luận phản ánh về vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác, tham nhũng, tiêu cực lãng phí. Tập trung chỉ đạo có hiệu quả các mặt công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ...
 
Kết luận lớp học, Trung tướng  Ðặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Ðảng, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu các đảng bộ thực hiện tốt kế hoạch của Ðảng ủy Công an Trung về đợt học tập, quán triệt Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng. Tổ chức các cuộc hội thảo, xây dựng các đề tài khoa học, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về những nội dung trong các Văn kiện Ðại hội XI của Ðảng. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền về việc quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết ở các cơ quan, đơn vị với nhiều hình thức đa dạng, hiệu quả, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong lực lượng CAND.
 
Trung tâm Thông tin báo chí
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website