Đảng bộ Công an tỉnh Lai Châu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

17/08/2020
Trong hai ngày 16 - 17/8/2020, Đảng bộ Công an tỉnh Lai Châu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu và Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể các cấp, sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân cùng với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ Công an tỉnh Lai Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác công an; đề ra nhiều chương trình, kế hoạch, biện pháp lãnh đạo phù hợp; nâng cao chất lượng xây dựng các nghị quyết chuyên đề; nhiều chỉ tiêu nghị quyết đề ra đã đạt và được giữ vững qua từng năm.

Nổi bật, Đảng bộ Công an tỉnh Lai Châu đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp; đấu tranh ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn tỉnh. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được củng cố và phát triển. 

Toàn cảnh Đại hội. 

 

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được tăng cường, có nhiều chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên; chất lượng đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất, trang bị phương tiện của lực lượng trực tiếp chiến đấu, ở cơ sở được tăng cường, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ công tác, chiến đấu trong tình hình mới… Những kết quả trên đã góp phần tạo môi trường ổn định, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi để Đảng bộ Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện thắng lợi, hiệu quả các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành; đồng chí Giàng Páo Mỷ, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu ghi nhận, biểu dương những cố gắng, nỗ lực, chiến công, thành tích mà Đảng bộ Công an tỉnh Lai Châu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo Đại hội.

 

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần thực hiện thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành; đồng chí Giàng Páo Mỷ yêu cầu Đảng bộ Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới. Chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa, triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Xác định rõ mục tiêu, giải pháp trọng tâm, cụ thể trên từng lĩnh vực công tác công an; phối hợp với các ngành chức năng xử lý kịp thời các tình huống liên quan đến an ninh, trật tự, không để bị động, bất ngờ. Trước mắt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp và các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh. 

Bên cạnh đó, Đảng bộ Công an tỉnh Lai Châu cần chú trọng công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng vững mạnh, nâng cao năng lực, sức chiến đấu ở từng chi bộ và mỗi đảng viên, gắn bó mật thiết với nhân dân; thường xuyên đổi mới, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt chính sách cán bộ, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy Công an theo hướng tinh gọn, chuyên sâu, hiệu lực, hiệu quả; tập trung cho lực lượng trực tiếp chiến đấu và Công an cấp cơ sở, nhất là lực lượng Công an xã...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành; đồng chí Giàng Páo Mỷ, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 

 

Thu Dung
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website