Bộ Công an ban hành Chỉ thị về triển khai thi hành Luật Phòng, chống mua bán người trong Công an nhân dân

09/08/2011
Nhằm thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống mua bán người được Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/3/2011, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012 và Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống mua bán người ban hành kèm theo Quyết định số 1173/QĐ-TTg ngày 18/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 5/8/2011, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Chỉ thị số 08/CT-BCA về triển khai thi hành Luật Phòng, chống mua bán người trong Công an nhân dân.

Theo đó, Bộ trưởng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện tốt những nội dung sau:

1.Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Phòng, chống mua bán người. Trên cơ sở xây dựng kế hoạch tuyên truyền, thông qua các phương tiện  thông  tin đại chúng trong Công an nhân dân như báo, tạp chí, truyền thanh, truyền hình để tuyên truyền, giới thiệu nội dung của Luật Phòng, chống mua bán người đến người dân và đến từng cán bộ, chiến sỹ. Biên soạn, in ấn tài liệu, tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Phòng, chống mua bán người  và các văn bản hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo, cán bộ cốt cán, hội viên Chi hội Luật gia, báo cáo viên pháp luật Công an các cấp; các học viện, nhà trường trong Công an nhân dân; cán bộ làm công tác quản lý; cán bộ, chiến sỹ  trong CAND trực tiếp làm công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua, bán người và Công an xã.

2. Rà soát, hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người. Giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị hữu quan để tiến hành việc rà soát và hoàn thành vào tháng 12/2011.

3. Xây dựng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống mua bán người. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc xác định nạn nhân bị mua bán và bảo vệ an toàn cho họ, người thân thích của họ.  Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị hữu quan xây dựng dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết các biện pháp bảo vệ an toàn cho nạn nhân bị mua bán và người thân thích của họ. Tổng cục An ninh I chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị hữu quan dự thảo Thông tư liên tịch của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao hướng dẫn quan hệ phối hợp tiếp nhận, xác minh nạn nhân bị mua bán.

Lãnh đạo Bộ giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện và báo cáo lãnh đạo Bộ tiến độ, kết quả thực hiện Chỉ thị này./.


 

Trung tâm thông tin báo chí
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website