Giới thiệu văn bản mới

Ngày 13/02/2018, Bộ Công an và Bộ Xây dựng đã ký Quy chế phối hợp trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với dự án, công trình; Quy chế gồm 3 chương 11 điều.
Ngày 23/02/2018, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 21/2018/NĐ-CP quy định về công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt của Nhà nước do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang bảo vệ; Nghị định gồm 4 chương 20 điều.
Tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua 06 luật, trong đó có những luật liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự của lực lượng Công an nhân dân.
Mới đây, Bộ Công an đã dự thảo Thông tư quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước trong Công an nhân dân (CAND); Dự thảo gồm 3 chương 15 điều.
Để đảm bảo công khai kết quả mua sắm tập trung trong Công an nhân dân (CAND) năm 2017 đúng quy định theo Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính và văn bản số 2851/BCA-H43 ngày 22/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an, Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an đăng tải công khai thông tin kết quả mua sắm tập trung trong CAND năm 2017 (đính kèm dưới đây).
Ngày 28/12/2017, Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành Thông tư số 64/2017/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 quy định về đăng ký xe.