Giới thiệu văn bản mới

Thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, Tủ sách pháp luật đã được thành lập, sử dụng có hiệu quả ở Công an các đơn vị, địa phương, phục vụ hiệu quả nhu cầu tìm hiểu, học tập, nghiên cứu, nâng cao kiến thức pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật và năng lực áp dụng pháp luật của lực lượng Công an nhân dân (CAND).
Bộ Công an vừa dự thảo Thông tư quy định về các biểu mẫu để sử dụng khi xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân (CAND); dự thảo Thông tư gồm 6 điều, kèm theo 70 biểu mẫu.
Bộ Công an vừa dự thảo Thông tư quy định thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện trong Công an nhân dân; dự thảo gồm 5 chương 36 điều.
Mới đây, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cảnh vệ; dự thảo Nghị định gồm 9 điều.
Bộ Công an vừa dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2011/TT-BCA ngày 30/3/2011 của Bộ Công an quy định việc thực hiện xã hội hoá y tế trong Công an nhân dân (CAND); dự thảo Thông tư gồm 4 điều.