Giới thiệu văn bản mới

Ngày 19/11/2015, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016.
Ngày 20/11/2015 tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật Kế toán số 88/2015/QH13 (sau đây gọi là Luật Kế toán năm 2015).
Ngày 26/11/2015 tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng bao gồm 07 chương, 52 điều.
Ngày 25/11/2015, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 bao gồm 06 chương, 25 điều.
Ngày 25/11/2015, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIII với 86,23% phiếu tán thành đã thông qua Luật Trưng cầu ý dân gồm 8 chương, 52 điều có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016.
Ngày 20/11/2015 tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.