Giới thiệu văn bản mới

Ngày 31/12/2015, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã ký xác thực Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BCA quy định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Đây là Văn bản hợp nhất Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.
Ngày 28/12/2015 Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Tài chính ban hành thông tư liên tịch 09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân.
Ngày 11/01/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 05/2016/NĐ-CP quy định chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân (sau đây gọi là hạ sĩ quan, chiến sĩ).
Ngày 25/12/2015, Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.
Ngày 16/12/2015, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đã ký Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BCA về Nghị định quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân.
Ngày 15/12/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 129/2015/NĐ-CP quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.