Giới thiệu văn bản mới

Ngày 20/10/2015, Thủ tướng Chỉnh phủ đã ký ban hành Nghị định số 103/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân (CAND). Nghị định này quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật CAND về: Tuyển chọn công dân vào CAND; chức vụ, chức danh tương đương chức vụ Tổng cục trưởng, Tư lệnh trong CAND; hạn tuổi phục vụ của sĩ quan CAND; chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi phục vụ trong CAND.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 94/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định 40/2014/QĐ-TTg về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong Công an nhân dân.