Giới thiệu văn bản mới

Ngày 21/07/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 117/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Ngày 22/7/2016, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 1461/QĐ-TTg phê duyệt Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện.
Ngày 22/7/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định 1471/QĐ-TTg kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP).
Ngày 24/6/2016 Bộ Công an và Bộ Quốc Phòng phối hợp ban hành Thông tư liên tịch số 03/2016/TTLT-BCA-BQP về hướng dẫn việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài và kiểm tra, kiểm soát, giám sát phương tiện vận tải hàng hóa nước ngoài vào, ra khu kinh tế cửa khẩu và cảng biển thuộc khu kinh tế.
Ngày 22/6/2016, Bộ Công an ban hành Chỉ thị số 04/CT/BCA về việc triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong Công an nhân dân (CAND).
Ngày 26/05/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.