Công dân được khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 37/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân. Nghị định số 37/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 14/5/2021.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Nghị định này sửa đổi, bổ sung hình thức khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGVDC) như sau: Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội khai thác thông tin trong CSDLQGVDC để phục vụ công tác quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao qua việc kết nối, chia sẻ thông tin theo quy định tại Điều 7 Nghị định này trên CSDLQGVDC, Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh hoặc khai thác bằng văn bản yêu cầu cung cấp thông tin.

 

Tổ chức tín dụng, tổ chức cung cấp dịch vụ viễn thông, di động, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số định danh điện tử, tổ chức hành nghề công chứng, thừa phát lại và tổ chức khác được giao thực hiện dịch vụ công khai thác thông tin trong CSDLQGVDC qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an hoặc bằng văn bản yêu cầu cung cấp thông tin hoặc theo phương thức khai thác khác do Bộ Công an hướng dẫn.

 

Công dân khai thác thông tin của mình trong CSDLQGVDC bằng văn bản yêu cầu cung cấp thông tin hoặc thông qua dịch vụ nhắn tin, Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

 

Các tổ chức, cá nhân không thuộc các quy định tại nêu trên khai thác thông tin trong CSDLQGVDC bằng văn bản yêu cầu cung cấp thông tin.

 

Đáng chú ý, Nghị định này đã sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục cấp số định danh cá nhân đối với công dân đã đăng ký khai sinh. Cụ thể, công dân đã đăng ký khai sinh nhưng chưa được cấp số định danh cá nhân thì cơ quan quản lý CSDLQGVDC xác lập số định danh cá nhân cho công dân theo thông tin hiện có trên CSDLQGVDC.

 

Ngay sau khi xác lập được số định danh cá nhân cho công dân, cơ quan quản lý CSDLQGVDC có văn bản thông báo cho công dân về số định danh cá nhân đã được xác lập và các thông tin của công dân hiện có trong CSDLQGVDC. Trường hợp thông tin của công dân trong CSDLQGVDC chưa đầy đủ thì trong văn bản thông báo cần yêu cầu công dân bổ sung thông tin cho Công an xã, phường, thị trấn nơi mình đang cư trú để thực hiện cập nhật, chỉnh sửa thông tin trong CSDLQGVDC.

 

Trường hợp công dân đã có số định danh cá nhân mà được xác định lại giới tính hoặc cải chính năm sinh thì cơ quan quản lý CSDLQGVDC xác lập lại số định danh cá nhân cho công dân sau khi công dân đó đã thực hiện việc đăng ký hộ tịch liên quan đến thông tin về giới tính, năm sinh theo quy định pháp luật về đăng ký hộ tịch. Cơ quan quản lý CSDLQGVDC có văn bản thông báo cho công dân về số định danh cá nhân đã được xác lập lại.

 

Cơ quan cấp thẻ Căn cước công dân sử dụng số định danh cá nhân đã được cơ quan quản lý CSDLQGVDC xác lập cho công dân để cấp thẻ Căn cước công dân theo quy định.

 

Văn bản liên quan:
Minh Ngân