Công khai thông tin mua sắm tập trung trong CAND năm 2018

Để đảm bảo công khai nội dung Dự toán mua sắm tập trung và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung trong Công an nhân dân năm 2018 đúng quy định theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ và văn bản số 2851/BCA-H43 ngày 22/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an, Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an đăng tải công khai thông tin Dự toán mua sắm tập trung và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung trong Công an nhân dân năm 2018 (đính kèm dưới đây).

Văn bản liên quan:
Phú Lộc