Danh mục tiêu chuẩn định mức trang thiết bị y tế trong các cơ sở y tế của cơ sở giam giữ phạm nhân, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng

Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo Thông tư ban hành danh mục tiêu chuẩn định mức trang thiết bị y tế trong các cơ sở y tế của cơ sở giam giữ phạm nhân, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; Dự thảo gồm 03 điều.

Theo đó, Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở y tế của cơ sở giam giữ phạm nhân, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Toàn văn dự thảo Thông tư và Danh mục tiêu chuẩn định mức trang thiết bị y tế trong các cơ sở y tế của cơ sở giam giữ phạm nhân, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng được đăng trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an (đường link: http://bocongan.gov.vn/van-ban/van-ban-du-thao.html) để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong thời gian 02 tháng kể từ ngày đăng.

Văn bản liên quan:
Phú Lộc