Dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành pháp luật về dẫn độ

Mới đây, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành pháp luật về dẫn độ và dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách và tác động về thủ tục hành chính trong đề nghị xây dựng Luật Dẫn độ.

02 Dự thảo nêu trên được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an (đường linh: http://bocongan.gov.vn/van-ban/van-ban-du-thao.html) để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong thời gian 01 tháng kể từ ngày đăng.