Dự thảo Thông tư liên quan đến bảo hiểm y tế đối với các đối tượng thuộc Bộ Công an quản lý

Mới đây, Bộ Công an đã hoàn thành Dự thảo Thông tư quy định tuyến chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; đăng ký và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với các đối tượng thuộc Bộ Công an quản lý; Dự thảo gồm 7 chương 25 điều.

Ảnh minh họa.


* Theo đó, phạm vi điều chỉnh được quy định tại Điều 1 như sau:
 

- Tuyến chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Công an quản lý;
 

- Chỉ đạo, hỗ trợ tuyến về chuyên môn kỹ thuật;
 

- Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Công an quản lý đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (CAND), học viên các học viện, trường CAND (sau đây gọi chung là cán bộ, chiến sĩ), công nhân Công an.
 

* Thông tư này áp dụng đối với:
 

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Công an quản lý;
 

- Cán bộ, chiến sĩ, công nhân Công an đang công tác, học tập tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Công an khi đi khám bệnh, chữa bệnh;
 

* Quy định về tuyến chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh trong CAND được quy định trong Dự thảo như sau:
 

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Tuyến 1, gồm: Bệnh viện hạng đặc biệt; Bệnh viện hạng I trực thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật khi được Bộ Y tế giao là tuyến cuối chuyên môn kỹ thuật.

 

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Tuyến 2, gồm: Bệnh viện 19-8; Bệnh viện Y học cổ truyền; Bệnh viện 199; Bệnh viện 30-4; Bệnh viện hạng II.

 

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Tuyến 3, gồm: Bệnh viện CAND (trừ các bệnh viện quy định tại Điều 5 Thông tư này); Bệnh xá CAND; Phòng khám đa khoa CAND.

 

- Cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu Tuyến 4, gồm: Y tế cơ quan Công an các đơn vị, địa phương (quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, phòng, trung đoàn, phân hiệu…).


* Theo Khoản 1 Điều 9 của Dự thảo, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc tuyến dưới có trách nhiệm tham mưu cho thủ trưởng đơn vị làm thủ tục đăng ký tuyến khám bệnh, chữa bệnh với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc tuyến chuyên môn kỹ thuật cao hơn theo thứ tự từ tuyến 4 lên đến tuyến 1; trường hợp tuyến dưới và tuyến trên liền kề cũng nằm trong một đơn vị không cần làm thủ tục đăng ký tuyến.
 

* Đăng ký vượt tuyến được quy định tại Khoản 2 Điều 9 như sau:
 

- Đăng ký vượt tuyến là việc đăng ký khám bệnh, chữa bệnh không theo trình tự quy định tại Khoản 1 Điều này, tuyến 4 đăng ký với tuyến 2 hoặc tuyến 1; tuyến 3 đăng ký với tuyến 1;
 

- Việc đăng ký vượt tuyến do thủ trưởng đơn vị cấp Cục và tương đương trở lên quyết định dựa trên nguyên tắc tại Điều 8 Thông tư này khi được sự chấp thuận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh - nơi đơn vị lựa chọn đăng ký tuyến; y tế các đơn vị có trách nhiệm tham mưu cho thủ trưởng đơn vị lựa chọn tuyến phù hợp; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên có trách nhiệm tạo điều kiện khi đơn vị đến đăng ký tuyến khám bệnh, chữa bệnh.
 

* Theo quy định tại Điều 10 của Dự thảo, việc chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên thực hiện theo trình tự từ tuyến 4 lên đến tuyến 1. Được phép chuyển vượt tuyến trong các trường hợp sau:
 

- Các trường hợp cấp cứu thuộc các địa bàn mà nếu chuyển vượt tuyến sẽ thuận lợi hơn chuyển đúng tuyến;
 

- Các trường hợp bệnh cấp tính nặng, vượt khả năng điều trị của tuyến trên liền kề hoặc cần điều trị kỹ thuật cao…
 

* Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; chỉ đạo, hỗ trợ tuyến về chuyên môn kỹ thuật; Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu, chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được quy định tại Chương IV và Chương V.
 

Toàn văn Dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 2 tháng kể từ ngày đăng./.

Văn bản liên quan:
Phú Lộc