Dự thảo Thông tư quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”

Ngày 30/3/2020, Bộ Công an tổ chức lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Thông tư quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; Dự thảo gồm 3 chương 12 điều.

 

Thông tư này quy định về nguyên tắc, tiêu chí, trình tự, thủ tục, thẩm quyền xét duyệt, công nhận khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Đồng thời, áp dụng đối với: Khu dân cư, xã, phường, thị trấn; Cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục; Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xét duyệt, công nhận khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. 

 

Theo đó, Chương II của dự thảo đã quy định cụ thể tiêu chí công nhận khu dân cư đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; tiêu chí công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; tiêu chí công nhận cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; tiêu chí công nhận cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. 

 

Đáng chú ý, cơ quan, doanh nghiệp được công nhận “An toàn về an ninh, trật tự” khi không để xảy ra một trong các trường hợp sau:
- Tuyên truyền, phát triển đạo trái pháp luật; 
- Có hoạt động tôn giáo gây phức tạp về an ninh, trật tự;
- Khiếu kiện đông người gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự; 
- Đình công trái pháp luật;
- Tội phạm nghiêm trọng trở lên; 
- Lộ thông tin bí mật nhà nước;
- Cháy, nổ hoặc tai nạn lao động nghiêm trọng trở lên;
- Có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phạm tội hoặc mắc tệ nạn xã hội. 

 

Thẩm quyền xét duyệt, quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” được quy định rõ tại Điều 10 dự thảo, trong đó, Bộ Công an xét duyệt, quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” đối với các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục Trung ương do các đơn vị thuộc Bộ Công an quản lý, hướng dẫn về công tác an ninh, trật tự theo sự phân công, phân cấp.

 

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 02 tháng kể từ ngày đăng./.

 

Văn bản liên quan:
Minh Ngân