Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều quy định chế độ điều dưỡng trong Công an nhân dân

Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 105/2020/TT-BCA ngày 05/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chế độ điều dưỡng trong Công an nhân dân để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Theo đó, dự thảo Thông tư sửa đổi về thời gian điều dưỡng có 03 mức:

Mức 1: tối đa 10 ngày đối với cán bộ, chiến sĩ sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày; cán bộ, chiến sĩ nữ sinh một lần từ hai con trở lên; người sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động hoặc bệnh tật do bệnh nghề nghiệp mà sức khỏe chưa phục hồi có mức suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên được quy định là Mức 1.

Mức 2: tối đa 07 ngày đối với cán bộ, chiến sĩ sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do phải phẫu thuật, sinh con do phải phẫu thuật; người sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động hoặc bệnh tật do bệnh nghề nghiệp mà sức khỏe chưa hồi phục có mức suy giảm khả năng lao động từ 31% đến 50% là Mức 2.

Mức 3: tối đa 05 ngày đối với các trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 4 Điều 4 của Thông tư số 105/2020/TT-BCA ngày 05/10/2020 và người sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động hoặc bệnh tật do bệnh nghề nghiệp mà sức khỏe chưa hồi phục có mức suy giảm khả năng lao động từ 15% đến 30% là Mức 3.

Bộ trưởng Tô Lâm đến thăm một đồng chí thương, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên, Hà Nam.

 

Đồng thời, chế độ điều dưỡng cũng được sửa đổi, trong đó quy định các trường hợp đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đủ thời gian trong một năm theo quy định, trường hợp nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản, sinh một lần từ hai con trở lên, sinh con do phải phẫu thuật khi trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe theo chế độ quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014.

Các trường hợp sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động hoặc bệnh tật do bệnh nghề nghiệp khi trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được dưỡng sức, phục hồi sức khỏe theo chế độ quy định tại Luật An toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015.

Chế độ điều dưỡng và phục hồi sức khỏe cho người có công với cách mạng trong Công an nhân dân thực hiện theo quy định tại Thông tư số 61/2013/TT-BCA ngày 20/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết về thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng trong Công an nhân dân.

Chế độ điều dưỡng cho các trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 3, khoản 4 Điều 4 của Thông tư số 105/2020/TT-BCA ngày 05/10/2020 có mức hưởng điều dưỡng một (01) ngày bằng 30% mức lương cơ sở, trừ đi tiền ăn cơ bản theo quy định của Bộ. Nội dung chi của chế độ điều dưỡng gồm:

- Tiền ăn: Cán bộ, chiến sĩ thuộc đối tượng điều dưỡng tại cơ sở điều dưỡng trong Công an nhân dân thì được hưởng mức tiêu chuẩn, định lượng ăn quy định tại Thông tư số 25/2015/TT-BCA ngày 28/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn, định lượng ăn đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân.

Ví dụ: Năm 2021, mức tiền ăn cơ bản 01 ngày (quy định tại công văn số 4457/BCA-H01 ngày 23/12/2020 của Bộ Công an hướng dẫn mức tiền ăn của một số cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân) là 62.000đ thì tiền ăn cho cán bộ, chiến sĩ điều dưỡng tại cơ sở điều dưỡng được tính như sau:

Mức I = (124.000 đồng/người/ngày - 62.000 đồng) x số ngày điều dưỡng.

Mức II = (99.000 đồng/người/ngày - 62.000 đồng) x số ngày điều dưỡng.

- Chi phí chăm sóc sức khỏe cơ bản: Bổ sung dinh dưỡng bằng khẩu phần ăn thêm, sản phẩm y dược cổ truyền, khám, điều trị, tư vấn sức khỏe kết hợp dinh dưỡng và vận động hợp lý, hướng dẫn luyện tập dưỡng sinh, khí công, thiền, yoga, xông thuốc, ngâm thuốc, massage và các phương pháp điều trị khác đã được chỉ định.

- Chi phí phục vụ cán bộ, chiến sĩ trong thời gian điều dưỡng: mức chi tối đa 15% mức chi điều dưỡng tập trung, gồm: khăn mặt, khăn tắm, xà phòng, bàn chải, thuốc đánh răng, thăm quan và các khoản chi khác phục vụ đối tượng điều dưỡng.

- Nội dung chi của chế độ điều dưỡng không bao gồm chi phí tạp chi vệ sinh, xử lý chất thải, rác thải, điện, nước. Cơ sở điều dưỡng thực hiện theo tiêu chuẩn, định mức quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 21/10/2021 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức vật chất hậu cần trong Công an nhân dân.

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 02 tháng kể từ ngày đăng (nội dung chi tiết tại tệp đính kèm). Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể xem toàn văn dự thảo và tham gia đóng góp ý kiến tại đây.

 

Minh Ngân