Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều quy định việc thực hiện xã hội hóa y tế trong CAND

Bộ Công an vừa dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2011/TT-BCA ngày 30/3/2011 của Bộ Công an quy định việc thực hiện xã hội hoá y tế trong Công an nhân dân (CAND); dự thảo Thông tư gồm 4 điều.

Trong dự thảo Thông tư có một số điểm mới được sửa đổi, bổ sung như sau:

- Kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.

- Trong các hoạt động liên doanh, liên kết, cơ sở y tế CAND phải nắm giữ quyền chi phối, bảo đảm hiệu quả kinh tế, hạch toán chi phí và phân chia thu nhập theo tỷ lệ góp vốn, mức độ tham gia của các bên theo quy định của pháp luật.

- Hàng năm, sau khi trang trải các khoản chi phí, nộp thuế theo quy định của pháp luật, đối với phần chênh lệch thu lớn hơn chi, cơ sở y tế thực hiện phân chia tài chính theo quy định của Bộ Công an về chế độ quản lý tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong CAND.

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong thời gian 2 tháng kể từ ngày đăng./.

Phú Lộc