Dự thảo Thông tư về hoạt động sáng tác, biểu diễn, triển lãm nghệ thuật trong CAND

Vừa qua, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định về hoạt động sáng tác, biểu diễn, triển lãm nghệ thuật trong Công an nhân dân (CAND); Dự thảo gồm 05 chương 17 điều.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Thông tư này quy định về hoạt động sáng tác, biểu diễn, triển lãm nghệ thuật trong CAND.

* Theo quy định tại Điều 2, đối tượng áp dụng, gồm:

- Các đơn vị trực thuộc Bộ; học viện, trường CAND; Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Công an các đơn vị, địa phương); các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp; các tổ chức đoàn thể trong CAND. 

- Sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân Công an, chiến sĩ nghĩa vụ, học sinh, sinh viên Công an.

- Các tổ chức, cá nhân ngoài CAND khi tổ chức hoặc tham gia các hoạt động quy định tại Điều 1 Thông tư này.   

* Trách nhiệm quản lý hoạt động sáng tác, biểu diễn, triển lãm nghệ thuật trong CAND được quy định tại Điều 4 như sau:

- Bộ trưởng Bộ Công an thống nhất quản lý hoạt động sáng tác, biểu diễn, triển lãm nghệ thuật trong CAND theo thẩm quyền.

- Cục Công tác đảng và công tác chính trị chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Công an thực hiện quản lý hoạt động sáng tác, biểu diễn, triển lãm nghệ thuật trong CAND.

- Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương trong phạm vi, quyền hạn của mình thực hiện quản lý hoạt động sáng tác, biểu diễn, triển lãm nghệ thuật tại đơn vị, địa phương. Đơn vị tham mưu về công tác chính trị giúp thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương thực hiện công tác quản lý hoạt động sáng tác, biểu diễn, triển lãm nghệ thuật tại đơn vị, địa phương.

* Hoạt động sáng tác; Hoạt động biểu diễn; Hoạt động triển lãm được quy định tại Chương II, Chương III và Chương IV  gồm 10 điều.

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong thời gian 2 tháng kể từ ngày đăng./.

Văn bản liên quan:
Phú Lộc