Quy định về kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong Công an nhân dân

Vừa qua, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định về kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong Công an nhân dân; Dự thảo gồm 03 chương 12 điều.
Theo đó, Thông tư này quy định về nguyên tắc, thẩm quyền, đối tượng, nội dung, hình thức, phương pháp, quy trình kiểm tra, trách nhiệm, quyền hạn về kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong Công an nhân dân.
 
* Nội dung kiểm tra được quy định tại Điều 4, theo đó, tùy theo yêu cầu, tính chất của cuộc kiểm tra để quyết định kiểm tra toàn bộ hay một trong các nội dung sau đây:
 
- Kiểm tra về việc tuân thủ các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn, quy định của Bộ Công an về công tác bảo vệ môi trường…
 
- Kiểm tra về công tác triển khai thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đang được áp dụng; công tác đầu tư, quản lý, sử dụng các hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường của các đơn vị. Thực trạng các hoạt động, các phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật có thể gây ảnh hưởng, tác động xấu đến môi trường; các trang thiết bị bảo hộ lao động, công cụ, biện pháp, công trình phòng chống rủi ro, sự cố thiên tai, sự cố môi trường.

* Đối tượng kiểm tra được quy định tại Điều 5, gồm những đối tượng sau:

- Đối tượng kiểm tra ở Bộ: Các đơn vị trực thuộc Bộ, Học viện, Trường Công an nhân dân, Bệnh viện Công an nhân dân.

- Đối tượng kiểm tra ở địa phương, gồm:

+ Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

+ Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Công an xã, phường, thị trấn…
 
* Điều 6 quy định về hình thức kiểm tra, gồm những hình thức sau:
 
- Kiểm tra định kỳ: Thực hiện kiểm tra thường xuyên theo chương trình, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện theo lộ trình, thời gian quy định, giúp người có thẩm quyền quyết định kiểm tra nắm chắc tình hình, kết quả thực hiện của đối tượng kiểm tra.
 
- Kiểm tra đột xuất: Theo chỉ đạo của lãnh đạo các cấp; khi có vấn đề nảy sinh đột xuất về công tác bảo vệ môi trường; theo phản ánh, kiến nghị của Công an các đơn vị, địa phương hoặc các tổ chức, cá nhân, chính quyền địa phương nơi đóng quân.

* Phương pháp kiểm tra; Quy trình kiểm tra được quy định tại Điều 7 và Điều 8.​
 
Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an (đường link: http://bocongan.gov.vn/van-ban/van-ban-du-thao.html) để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong thời gian 02 tháng kể từ ngày đăng.
Văn bản liên quan:
Phú Lộc