Quy định về quản lý, sử dụng các hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường trong CAND

Vừa qua, Bộ Công an đã dự thảo xong Thông tư quy định về quản lý, sử dụng các hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường trong CAND; Dự thảo gồm 03 chương 16 điều.


Theo đó, Thông tư này quy định về công tác quản lý, sử dụng các hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường trong CAND.

Thông tư này áp dụng đối với Công an các đơn vị, địa phương (gọi chung là đơn vị) và các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến công tác quản lý, sử dụng các hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường trong CAND.

* Đăng ký, cấp phép theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường được quy định tại Điều 4, theo đó, Công an các đơn vị, địa phương được đầu tư, xây dựng hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường, trước khi đưa hệ thống vào vận hành phải thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về đăng ký, cấp phép, cụ thể:

- Đối với nước sinh hoạt sử dụng nguồn nước ngầm, đăng ký và được cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 Luật Tài nguyên nước năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Đối với nước thải, đăng ký và được cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước theo quy định tại Điều 37 Luật Tài nguyên nước năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Đối với chất thải nguy hại, đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại và được cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo quy định tại Điều 90 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Đối với khí thải công nghiệp, đăng ký chủ nguồn thải khí thải công nghiệp và được cấp giấy phép xả khí thải công nghiệp theo quy định tại Điều 64 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Trường hợp khác theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

* Nhân sự quản lý, sử dụng hệ thống; Hồ sơ quản lý, sử dụng hệ thống; Vận hành hệ thống được quy định tại Điều 5, Điều 6 và Điều 7.

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an (đường link:  http://bocongan.gov.vn/van-ban/van-ban-du-thao.html) để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong thời gian 02 tháng kể từ ngày đăng.

Văn bản liên quan:
Phú Lộc