Tìm thấy 85 văn bản

Luật Kiểm toán Nhà nước

Ngày ban hành: 24/06/2015

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Ngày ban hành: 22/06/2015

Ngày ban hành: 19/06/2015

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương

Ngày ban hành: 19/06/2015

Ngày ban hành: 19/06/2015

Nghị quyết về việc phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoạc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người

Ngày ban hành: 28/11/2014

Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn

Ngày ban hành: 28/11/2014