Tìm thấy 85 văn bản

Nghị quyết về việc phê chuẩn công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật.

Ngày ban hành: 28/11/2014

Nghị quyết tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng.

Ngày ban hành: 28/11/2014

Nghị quyết về trả lời chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII.

Ngày ban hành: 28/11/2014

Nghị quyết về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Ngày ban hành: 28/11/2014

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Ngày ban hành: 27/11/2014

Ngày ban hành: 27/11/2014

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Ngày ban hành: 27/11/2014

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu thụ đặc biệt.

Ngày ban hành: 26/11/2014