Tìm thấy 159 văn bản

Nghị định quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù

Ngày ban hành: 16/09/2011

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 9/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập

Ngày ban hành: 08/08/2011

Nghị định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường

Ngày ban hành: 08/08/2011

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy định về chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh

Ngày ban hành: 26/07/2011

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020

Ngày ban hành: 22/07/2011

Quyết định về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2011-2015

Ngày ban hành: 22/07/2011

Quyết định Phê duyệt Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015

Ngày ban hành: 22/07/2011

Quyết định Phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể, nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong Công an nhân dân đến năm 2020

Ngày ban hành: 22/07/2011