Tìm thấy 147 văn bản

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng

Ngày ban hành: 17/04/2020

Hiệu lực: 15/06/2020

Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

Ngày ban hành: 09/04/2020

Hiệu lực: 25/05/2020

Về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Ngày ban hành: 08/04/2020

Hiệu lực: 22/05/2020

Quy định về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại

Ngày ban hành: 08/04/2020

Hiệu lực: 01/06/2020

Quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc

Ngày ban hành: 08/04/2020

Hiệu lực: 15/04/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính

Ngày ban hành: 05/03/2020

Hiệu lực: 01/05/2020

Ngày ban hành: 05/03/2020

Hiệu lực: 05/03/2020

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Ngày ban hành: 05/03/2020

Hiệu lực: 15/05/2020