Tìm thấy 132 văn bản

SỐ 66/2009/NĐ-CP NGÀY 01-8-2009 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 142/2003/NĐ-CP NGÀY 24-11-2003 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG

Ngày ban hành: 23/06/2010

SỐ 109/2009/NĐ-CP NGÀY 01-12-2009 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ TÍN HIỆU CỦA XE ĐƯỢC QUYỀN ƯU TIÊN

Ngày ban hành: 23/06/2010

SỐ 72/2009/NĐ-CP NGÀY 03-9-2009 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ ĐỐI VỚI MỘT SỐ NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

Ngày ban hành: 23/06/2010

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều về chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan CAND nghỉ hưu, hy sinh, từ trần quy định tại Nghị định số 43/2007/NĐ/CP ngày 26/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật CAND

Ngày ban hành: 02/06/2010