Tìm thấy 147 văn bản

Nghị định quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù

Ngày ban hành: 16/09/2011

Nghị định quy định chế độ ăn, mặc, chăm sóc và quản lý học sinh trường giáo dưỡng

Ngày ban hành: 16/09/2011

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 9/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập

Ngày ban hành: 08/08/2011

Nghị định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường

Ngày ban hành: 08/08/2011

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy định về chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh

Ngày ban hành: 26/07/2011

Nghị định về chế độ phụ cấp công vụ

Ngày ban hành: 07/07/2011

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

Ngày ban hành: 04/07/2011

Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Ngày ban hành: 30/06/2011