Tìm thấy 62 văn bản

Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an (Thời điểm hết hiệu lực tính đến ngày 30/6/2021)

Ngày ban hành: 17/11/2021

Hiệu lực: 17/11/2021

Quyết định phê duyệt Đề án "Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2027"

Ngày ban hành: 18/10/2021

Ngày ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: 30/06/2021

Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong Công an nhân dân năm 2021

Ngày ban hành: 22/04/2021

Hiệu lực: 22/04/2021

Quyết định ban hành Kế hoạch hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật trong Công an nhân dân năm 2021

Ngày ban hành: 24/03/2021

Hiệu lực: 24/03/2021

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 – 2021” năm 2021

Ngày ban hành: 11/03/2021

Hiệu lực: 11/03/2021

Ban hành Chương trình công tác quản lý, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 trong Công an nhân dân

Ngày ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: 05/02/2021

Ban hành Kế hoạch theo dõi, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trong Công an nhân dân

Ngày ban hành: 01/02/2021

Hiệu lực: 01/02/2021