Tìm thấy 12 văn bản

Nghị quyết về việc thi hành Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân.

Ngày ban hành: 24/11/2014

Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2015.

Ngày ban hành: 14/11/2014

Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2015

Ngày ban hành: 10/11/2014

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.

Ngày ban hành: 10/11/2014