Tìm thấy 243 văn bản

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 06 Thông tư liên quan công tác quản lý hành chính về an ninh, trật tự

Ngày ban hành: 06/04/2022

Hiệu lực: 21/05/2022

Thông tư quy định quy trình thực hiện nhiệm vụ công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong Công an nhân dân

Ngày ban hành: 17/01/2022

Hiệu lực: 05/03/2022

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của lực lượng Công an nhân dân

Ngày ban hành: 31/12/2021

Hiệu lực: 14/02/2022

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ; Danh mục pháo hoa, pháo hoa nổ; Danh mục chi tiết mã số HS pháo hoa, pháo hoa nổ

Ngày ban hành: 30/12/2021

Hiệu lực: 01/03/2022

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Phương tiện Phòng cháy và chữa cháy”

Ngày ban hành: 28/12/2021

Hiệu lực: 28/06/2022

Ngày ban hành: 08/12/2021

Hiệu lực: 22/01/2022

Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng của Công an nhân dân

Ngày ban hành: 01/12/2021

Hiệu lực: 15/01/2022

Thông tư bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành, liên tịch ban hành

Ngày ban hành: 15/11/2021

Hiệu lực: 15/11/2021