Tìm thấy 6 văn bản

Về củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CAND

Ngày ban hành: 07/05/2018

Về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp

Ngày ban hành: 05/07/2017

Về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới

Ngày ban hành: 05/06/2017

Chỉ thị về việc tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng

Ngày ban hành: 22/05/2017

Chỉ thị về triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016

Ngày ban hành: 22/06/2016

Về tăng cường công tác điều lệnh và huấn luyện quân sự, võ thuật trong Công an nhân dân

Ngày ban hành: 21/09/2012