Chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân nghỉ hưu

Ngày 06/6/2019, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 49/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân (CAND); Nghị định gồm 05 chương 18 điều.

Theo đó, Nghị định này quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật CAND về: chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND thôi phục vụ trong CAND, hy sinh, từ trần; chế độ, chính sách đối với công nhân Công an; kéo dài hạn tuổi phục vụ của sĩ quan CAND.

* Điều 3 quy định về chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan CAND nghỉ hưu. Theo đó, bên cạnh những trường hợp đủ điều kiện nghỉ hưu thì những trường hợp sĩ quan, hạ sĩ quan CAND chưa đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định tại diểm a, b Khoản 1 Điều 3 mà CAND không còn nhu cầu bố trí hoặc không chuyển ngành hoặc sĩ quan, hạ sĩ quan tự nguyện xin nghỉ nếu nam đủ 25 năm, nữ đủ 20 năm phục vụ trong CAND trở lên.

* Điều 5 quy định về chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan CAND xuất ngũ. Theo đó, trường hợp sĩ quan, hạ sĩ quan xuất ngũ được hưởng các chế độ sau:

- Được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và các chế độ khác theo quy định của pháp luật;

- Trợ cấp một lần: Cứ mỗi năm công tác được tính bằng một tháng tiền lương hiện hưởng;

- Trợ cấp một lần của thời gian tăng thêm do quy đổi quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định này;

- Sĩ quan, hạ sĩ quan quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này được trợ cấp tạo việc làm bằng 06 lần mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời điểm xuất ngũ; được ưu tiên vào học nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc giới thiệu việc làm tại các trung tâm dịch vụ việc làm của các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương và các tổ chức kinh tế - xã hội khác; được ưu tiên tuyển chọn theo các chương trình hợp tác đưa người đi lao động nước ngoài.

* Điều kiện, thời gian, thẩm quyền, trình tự, thủ tục kéo dài hạn tuổi phục vụ của sĩ quan CAND là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp được quy định tại Điều 14, trong đó, sĩ quan CAND là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp có thể được kéo dài hạn tuổi phục vụ một hoặc nhiều lần, mỗi lần không quá 02 năm (24 tháng). Tổng thời gian kéo dài như sau:

- Không quá 10 năm đối với giáo sư;

- Không quá 7 năm đối với phó giáo sư;

- Không quá 5 năm đối với tiến sĩ, chuyên gia cao cấp.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 7 năm 2019, thay thế Nghị định số 103/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật CAND. Các văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu trong Nghị định này khi được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì nội dung dẫn chiếu trong Nghị định này cũng được điều chỉnh và thực hiện theo văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Văn bản liên quan:
Phú Lộc