Dự thảo Thông tư quy định quy trình giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội trong Công an nhân dân

Ngày 22/11/2019, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định quy trình giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất trong Công an nhân dân; Dự thảo gồm 04 chương 13 điều.
Theo đó, dự thảo Thông tư này áp dụng với những đối tượng như:
1. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật; hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân.
2. Học viên Công an nhân dân hưởng sinh hoạt phí học tại các trường Công an nhân dân hoặc gửi học tại các trường ngoài Công an nhân dân.
3. Công nhân công an, công dân tạm tuyển, người làm việc theo hợp đồng lao động trong Công an nhân dân.
4. Thân nhân người lao động.
5. Các đơn vị trực thuộc Bộ; Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập trong Công an nhân dân.
6. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội hướng dẫn tại Thông tư này.
 
Quy trình giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất được quy định tại Chương II, III của dự thảo Thông tư, trong đó, Công an cấp huyện, cấp phòng có trách nhiệm hướng dẫn, giải đáp về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), việc kê khai, lập hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng BHXH của người lao động, thân nhân người lao động...

 

Đồng thời, Công an đơn vị, địa phương có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ từ Công an cấp huyện, cấp phòng; lập hồ sơ giải quyết với thành phần hồ sơ quy định cụ thể tại Điều 6, 8, 9 của dự thảo Thông tư này đối với những loại chế độ, như: Chế độ ốm đau trong trường hợp điều trị nội trú, ngoại trú; Chế độ thai sản của người đang đóng BHXH; Chế độ cho tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Chế độ hưu trí hằng tháng; Chế độ hưởng BHXH một lần; Chế độ tử tuất…

 

Tại Khoản 5 Điều 4 của dự thảo cũng nêu rõ, trường hợp giải quyết không đúng chế độ BHXH dẫn đến chi trả không đúng đối tượng hoặc nhiều hơn mức quy định thì số tiền chi trả sai phải được thu hồi đầy đủ; trường hợp không thu hồi được số tiền đã chi trả thì bộ phận, cá nhân có liên quan để xảy ra sai sót có trách nhiệm bồi hoàn đầy đủ số tiền không thu hồi được theo quy định của pháp luật.

 

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 2 tháng kể từ ngày đăng./.

 

Văn bản liên quan:
Minh Ngân