Giới thiệu văn bản mới

Ngày 18/7/2017, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 83/2017/NĐ-CP gồm 7 chương 45 điều quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.
Mới đây, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư ban hành Quy tắc ứng xử của Công an nhân dân. Dự thảo Thông tư áp dụng đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, học viên các học viện, nhà trường, công nhân Công an (gọi chung là cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân).
Bộ Công an vừa dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 quy định về đăng ký xe.
Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an xin giới thiệu tới bạn đọc Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất do Bộ Công an chủ trì xây dựng.
Ngày 06/6/2017, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 70/2017/NĐ-CP gồm 4 điều quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Theo đó, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng được tăng từ 1.318.000 đồng lên 1.417.000 đồng.
Ngày 19/5/2017, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 66/2017/NĐ-CP gồm 4 chương, 19 điều quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị.