Những đối tượng nào được tham gia vào lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Người gửi: Nguyễn Sơn

Bộ Công an cho tôi hỏi, theo dự thảo Luật Lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thì những đối tượng nào có thể được tham gia vào lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở? Họ có nhiệm vụ và quyền lợi gì?

Ngày hỏi: 22/04/2022 - Lượt xem: 2267

Câu trả lời

Dự thảo Luật Lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở quy định công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, không phân biệt giới tính, có đủ các tiêu chuẩn về sức khỏe, lý lịch, trình độ văn hóa, tự nguyện có đơn đề nghị tham gia thì được xem xét, tuyển chọn vào lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Việc tuyển chọn bảo đảm bình đẳng, công khai, dân chủ, đúng quy định của pháp luật.

Người tham gia hoạt động trong lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được giao thực hiện các nhiệm vụ mang tính chất hỗ trợ Công an cấp xã trong bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và được nhà nước bảo đảm chế độ, chính sách như tiền hỗ trợ hằng tháng, được hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, được giải quyết chế độ khi bị ốm đau, tai nạn, bị thương, hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ; được bảo đảm các điều kiện để thực hiện nhiệm vụ.

Người trả lời: Bộ Công an

Các câu hỏi khác