Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trong Công an nhân dân

19/07/2022
Bộ Công an vừa ban hành Kế hoạch số 343/KH-BCA-V03 tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trong Công an nhân dân (CAND) nhằm đánh giá kết quả đạt được, phát hiện vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện; biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo đó, việc tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trong CAND phải được tiến hành nghiêm túc; kết hợp đồng thời với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Công an các đơn vị, địa phương, gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, việc thực hiện công tác dân vận, ứng dụng công nghệ, thông tin và công tác giáo dục, đào tạo trong CAND. 

Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện trong toàn lực lượng CAND. Mốc thời gian thông tin, số liệu tổng kết tính từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/6/2022. Nội dung tổng kết theo Đề cương báo cáo, Phụ lục kèm theo Kế hoạch này và các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1522/QĐ-BCA-V19 ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trong CAND. 

Công an phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang phổ biến pháp luật cho người dân trên địa bàn tỉnh.

 

Công an các đơn vị, địa phương chủ động lựa chọn hình thức tổng kết thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp. Căn cứ tình hình thực tế, Bộ Công an quyết định tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trong CAND bằng hình thức phù hợp vào Quý IV năm 2022.

Các hoạt động triển khai được quy định tại Kế hoạch, gồm có: 

- Tổ chức các hoạt động truyền thông về kết quả 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trong CAND;

- Tổ chức kiểm tra kết quả triển khai Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trong CAND gắn với các Đoàn kiểm tra việc tổ chức thi hành pháp luật và công tác pháp chế của Bộ Công an;

- Xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trong CAND.

Nội dung chi tiết Kế hoạch ban hành kèm 02 Phụ lục xem tại tệp đính kèm. 

 

Minh Ngân
Tìm kiếm