• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Góp ý
  • Tải về
  • Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2010/TT-BCA

Xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.

 

 

Thuộc tính văn bản
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2010/TT-BCA ngày 23/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan.
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 04/05/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến 04/07/2022

Thời gian lấy ý kiến đã kết thúc