Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 07 quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp

16/12/2022
Lượt xem: 2180
Bộ Công an hoàn thành dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Lực lượng Cảnh sát cơ động diễn tập chống khủng bố.

 

Theo đó, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 07/2014/NĐ-CP như sau: Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là cấp tỉnh) là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức, chỉ đạo công tác phòng, chống khủng bố của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Công an cấp tỉnh là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố cấp tỉnh; có đơn vị tham mưu, giúp việc gọi là Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố cấp tỉnh.

Thành phần Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố cấp tỉnh gồm: 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Trưởng ban;

- Giám đốc Công an cấp tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực;

- Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (đối với Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố thành phố Hà Nội), Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh (đối với Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố thành phố Hồ Chí Minh), Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh (đối với Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố cấp tỉnh khác), Phó Trưởng ban;

- Phó Giám đốc Công an cấp tỉnh phụ trách an ninh, Thành viên thường trực;

- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (nếu có), Thành viên;

- Giám đốc Sở Ngoại vụ (nếu có), Thành viên;

- Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Thành viên;

- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thành viên;

- Giám đốc Sở Y tế, Thành viên;

- Giám đốc Sở Tài chính, Thành viên;

- Giám đốc Sở Công Thương, Thành viên;

- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thành viên;

- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thành viên;

- Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thành viên;

- Trưởng Đại diện Cảng vụ hàng không (nếu có), Thành viên;

- Giám đốc Cảng hàng không (nếu có), Thành viên;

- Đài trưởng Đài kiểm soát không lưu (nếu có), Thành viên;

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện tại nơi có cảng hàng không, sân bay và các công trình, trang thiết bị hàng không dân dụng, Thành viên.

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung Điều 9 về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố Bộ, ngành như sau: Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Khoản 3 Điều 13 Luật Phòng, chống khủng bố.

Phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu, giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ tổ chức, chỉ đạo công tác phòng, chống khủng bố.

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định của Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Thực hiện nhiệm vụ đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng theo quy định của Nghị định số 92/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về an ninh hàng không.

Thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án phòng, chống khủng bố tại các mục tiêu, công trình trọng điểm có nguy cơ khủng bố thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ, ngành, trừ các công trình quốc phòng và khu quân sự do Bộ Quốc phòng quản lý, bảo vệ.

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ giao.

Ngoài ra, dự thảo Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung Điều 10, Điều 11 và Điều 13 về nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố cấp tỉnh; chế độ hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố; quan hệ phối hợp và điều kiện đảm bảo của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố.

Toàn văn dự thảo Nghị định được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 02 tháng kể từ ngày đăng (nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm). Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể xem toàn văn dự thảo và tham gia đóng góp ý kiến tại đây.

 

Minh Trang
Tìm kiếm