• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Góp ý
  • Tải về
  • Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp

Xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.

 

Thuộc tính văn bản
Loại văn bản Nghị định
Cơ quan ban hành
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 16/12/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến 16/02/2023