Thông báo Quyết định chỉ định và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức

29/02/2024
Ngày 07/02/2024, Bộ Công an ban hành Quyết định số 836/QĐ-BCA về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm số 505/BCA-GCN đối với Công ty TNHH Công nghệ Phòng cháy chữa cháy Phương Nam (có Quyết định và Giấy chứng nhận kèm theo).

Căn cứ quy định tại Mục 18đ Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa, trong đó quy định Bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành Quyết định chỉ định và công bố công khai trên Cổng Thông tin điện tử của mình danh sách Tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định để các cơ quan thanh tra, kiểm tra, tổ chức, cá nhân lựa chọn sử dụng.

Cổng Thông tin điện tử đăng toàn văn Quyết định và Giấy chứng nhận nêu trên tại file đính kèm dưới đây.

 

Ban Biên tập