Tờ gấp pháp luật phổ biến, tuyên truyền về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

17/01/2023
Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an trân trọng giới thiệu 11 tờ gấp pháp luật phổ biến, tuyên truyền về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.

Ban Biên tập