Dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành Luật Cư trú

Vừa qua, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành Luật Cư trú năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2013) và dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự án Luật Cư trú (sửa đổi).

02 Dự thảo nêu trên được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong thời gian 02 tháng kể từ ngày đăng./.

Văn bản liên quan:
Phú Lộc