Dự thảo Thông tư quy định trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày 07/7/2021, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (PTTDBVANTQ) để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; dự thảo Thông tư gồm 03 chương 42 điều.

Dự thảo Thông tư này quy định nguyên tắc, nội dung, phân công trách nhiệm trong công tác xây dựng PTTDBVANTQ của các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Công an, Công an địa phương. Áp dụng đối với các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Công an; Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Công an xã, phường, thị trấn. 

 

Theo đó, nội dung công tác xây dựng PTTDBVANTQ quy định tại Điều 5 dự thảo Thông tư gồm có:
- Xây dựng, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các chủ trương, kế hoạch, biện pháp xây dựng PTTDBVANTQ và bảo đảm điều kiện cần thiết cho các hoạt động này.
- Xây dựng, hướng dẫn, tổ chức và kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng PTTDBVANTQ.
- Phổ biến, giáo dục pháp luật về PTTDBVANTQ và các quy định khác của pháp luật về an ninh, trật tự có liên quan.
- Tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tuyên truyền về PTTDBVANTQ; biểu dương gương người tốt, việc tốt, các mô hình, điển hình tiên tiến trong bảo vệ an ninh Tổ quốc; khen thưởng, đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong PTTDBVANTQ.
- Củng cố, xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong PTTDBVANTQ và phong trào thi đua “Dân vận khéo”.
- Tổ chức bộ máy chuyên trách, không chuyên trách và lực lượng tham gia xây dựng PTTDBVANTQ; xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng PTTDBVANTQ.
- Đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng PTTDBVANTQ, lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố, dân phòng, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Tổ chức nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác xây dựng PTTDBVANTQ.
- Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác xây dựng PTTDBVANTQ.
- Sơ kết, tổng kết công tác xây dựng PTTDBVANTQ.
- Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê, lưu trữ về công tác xây dựng PTTDBVANTQ.

 

Về phân công trách nhiệm quản lý công tác xây dựng PTTDBVANTQ, dự thảo Thông tư quy định Bộ trưởng Bộ Công an thống nhất quản lý công tác xây dựng PTTDBVANTQ trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

 

Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc giúp Bộ trưởng Bộ Công an thực hiện thống nhất quản lý công tác xây dựng PTTDBVANTQ.

 

Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm phối hợp Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc thực hiện quản lý công tác xây dựng PTTDBVANTQ trong địa bàn, lĩnh vực, địa phương được phân công phụ trách.

 

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 02 tháng kể từ ngày đăng.

Văn bản liên quan:
Minh An