Dự thảo Thông tư quy định về cung cấp thông tin đảm bảo hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 09/3/2020, Bộ Công an tổ chức lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Thông tư quy định về cung cấp thông tin đảm bảo hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an; Dự thảo gồm 3 chương 9 điều.

 

Theo đó, Thông tư này quy định về việc cung cấp thông tin đảm bảo hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an trên Internet. Áp dụng đối với các đơn vị thuộc Bộ, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Công an các đơn vị, địa phương).

 

* Nguyên tắc cung cấp thông tin được quy định tại Điều 2 Dự thảo, như sau:

1. Thông tin cung cấp phục vụ hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an là những thông tin công khai, không thuộc danh mục bí mật Nhà nước, không phải là thông tin, tài liệu có quy định không được đăng tải công khai trên các phương tiện truyền thông đại chúng, phải tuân thủ Điều 5 Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước và khoản 1 Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

2. Các đơn vị, cá nhân cung cấp thông tin cho Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin do mình cung cấp, chấp hành các quy định hiện hành về quyền tác giả, quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước, quy định của ngành Công an.

 

* Tại Chương II của Dự thảo quy định cụ thể Nội dung cung cấp thông tin; Quy trình cung cấp thông tin; Quyền và trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương trong cung cấp thông tin; Quyền và trách nhiệm của Văn phòng (Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an).

 

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 2 tháng kể từ ngày đăng./.

 

Hình thức cung cấp thông tin quy định tại Điều 3 Dự thảo, như sau:

1. Mời cán bộ Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an đến dự và đưa tin.

2. Cung cấp thông tin bằng văn bản giấy, văn bản điện tử hoặc các hình thức khác (thư điện tử, đĩa CD...) cho Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an qua địa chỉ: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an, 44 Yết Kiêu, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, số điện thoại 069.2343032 - 069.2343647, email: cttdt@mps.gov.vn.

Thông tin gửi đến Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an phải được lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương phê duyệt; kèm theo họ tên người gửi, chức vụ (nếu có), đơn vị công tác, số điện thoại cá nhân.

 

Văn bản liên quan:
Minh Ngân