Dự thảo Thông tư quy định việc thực hiện kết luận thanh tra trong Công an nhân dân

Bộ Công an vừa dự thảo xong Thông tư quy định việc thực hiện kết luận thanh tra trong Công an nhân dân (CAND); Dự thảo gồm 04 chương 21 điều.
Theo đó, Thông tư này quy định về trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ CAND trong việc thực hiện kết luận thanh tra và trình tự, thủ tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra do Thủ trưởng Công an có thẩm quyền, Thủ trưởng cơ quan thanh tra trong CAND ban hành. Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra chuyên ngành đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công an về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội được thực hiện theo quy định tại Chương III Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra (sau đây viết gọn là Nghị định số 33/2015/NĐ-CP).
 
* Điều 5 quy định trách nhiệm của Thủ trưởng Công an cùng cấp với cơ quan ban hành kết luận thanh tra như sau:
 
Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được kết luận thanh tra, Thủ trưởng Công an cùng cấp với cơ quan ban hành kết luận thanh tra có trách nhiệm ban hành văn bản chỉ đạo việc thực hiện kết luận thanh tra, xử lý sai phạm về hành chính, kinh tế, khắc phục sơ hở, yếu kém trong quản lý, hoàn thiện chính sách, văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Điều 4, Điều 5 và Điều 7 Nghị định số 33/2015/NĐ-CP.  
 
Căn cứ quy định của Bộ Công an về phân công, phân cấp trong công tác quản lý cán bộ, Thủ trưởng Công an cùng cấp với cơ quan ban hành kết luận thanh tra có trách nhiệm:
 
- Chỉ đạo việc tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm;
 
- Xử lý kỷ luật cán bộ, chiến sĩ Công an có hành vi vi phạm thuộc quyền quản lý trực tiếp; 
 
- Yêu cầu cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý xử lý kỷ luật cán bộ, chiến sĩ Công an có hành vi vi phạm thuộc quyền quản lý của cơ quan, đơn vị, cá nhân đó;
 
- Kiến nghị cơ quan, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật thuộc quyền quản lý của cơ quan, đơn vị đó.
 
Chỉ đạo việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và xử lý kịp thời kết quả theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật, của Bộ Công an.
 
* Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan ban hành kết luận thanh tra được quy định tại Điều 6 như sau:
 
Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ban hành kết luận thanh tra hoặc kể từ ngày nhận được văn bản chỉ đạo việc thực hiện kết luận thanh tra, Thủ trưởng cơ quan ban hành kết luận thanh tra có trách nhiệm:
 
- Áp dụng các biện pháp quản lý theo thẩm quyền để khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm gây ra; xem xét xử lý kỷ luật cán bộ, chiến sĩ Công an có hành vi vi phạm thuộc quyền quản lý trực tiếp;
 
- Yêu cầu, kiến nghị đối tượng thanh tra, cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện các biện pháp theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 33/2015/NĐ-CP;
 
- Chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.
 
Tổ chức việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra đối tượng thanh tra, cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan trong CAND trong việc thực hiện kết luận thanh tra và xử lý kịp thời kết quả theo dõi, đôn đốc, kiểm tra theo quy định tại Chương III Thông tư này.
 
* Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra được quy định tại Chương IV của Dự thảo.
 
Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong thời gian 02 tháng kể từ ngày đăng./.
Văn bản liên quan:
Phú Lộc