Giới thiệu văn bản mới

Thực hiện Quyết định số 733/QĐ-BCA-V03 ngày 01/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021, lãnh đạo Bộ Công an quyết định tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10, 11 có liên quan đến công tác công an.
Ngày 30/3/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV đã thông qua Luật Phòng, chống ma tuý (Luật số 73/2021/QH14); có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022.
Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Nghị quyết số 130/2020/QH14 về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021.
Luật Biên phòng Việt Nam (Luật số 66) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 11/11/2020; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022.
Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) (Luật số 71). Luật này gồm 02 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021.
Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, lần đầu tiên xác định cộng đồng dân cư là một chủ thể trong công tác bảo vệ môi trường. Mục tiêu xuyên suốt, trọng tâm của Luật là bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân và thay đổi phương thức quản lý, cắt giảm thủ tục hành chính...