Tìm giải pháp phát triển lý luận và nâng cao hiệu quả thực tiễn tham mưu bảo vệ an ninh quốc gia

16/05/2018
Ngày 16/5/2018, tại Hà Nội, Học viện An ninh nhân dân tổ chức Hội thảo khoa học “Tham mưu bảo vệ an ninh quốc gia - những vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Thảo luận tại Hội thảo, các đại biều đều khẳng định, công tác tham mưu là một trong 03 chức năng quan trọng của lực lượng Công an nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia. Trong 73 năm qua, lực lượng An ninh đã tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Cùng với thực tiễn, lý luận công tác tham mưu bảo vệ an ninh quốc gia được hình thành và từng bước được khẳng định trong hệ thống lý luận nghiệp vụ An ninh. Tuy vậy, lý luận công tác bảo vệ an ninh quốc gia là vấn đề mới, vẫn còn nhiều “khoảng trống” cần tiếp tục được nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện.

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Hội thảo khoa học “Tham mưu bảo vệ an ninh quốc gia - những vấn đề lý luận và thực tiễn” tập trung làm rõ những vấn đề chung về tham mưu bảo vệ an ninh quốc gia, đánh giá thực trạng lý luận và thực tiễn tham mưu bảo vệ an ninh quốc gia; đề xuất phương hướng, giải pháp bổ sung, phát triển lý luận và nâng cao hiệu quả thực tiễn tham mưu bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình hiện nay. 

Một số giải pháp được đưa ra là tiếp tục đẩy mạnh hoạt động biên soạn tư liệu, giáo trình; tổ chức các hội thảo, tọa đàm khoa học; đào tạo chuyên sâu ở trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ đối với chuyên ngành Tham mưu An ninh; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị Tham mưu Công an nhân dân với các Học viện, Tường An ninh nhân dân để gắn kết giữa lý luận và thực tiễn...

 

Thanh Huyền
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website