Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới

07/07/2020
Chiều 07/7/2020, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị (gọi tắt là Quyết định số 290) do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) để kiểm tra tổng kết công tác dân vận của hệ thống chính trị trong Công an nhân dân (CAND).

Tiếp và làm việc với Đoàn, về phía Bộ Công an có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí trong Đảng ủy CATW, lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ. 

Báo cáo tóm tắt kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 290 trong lực lượng CAND (2010 – 2020), Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nêu rõ: Qua việc thực hiện Quyết định số 290, nhận thức của đảng viên, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) về công tác dân vận đã được nâng lên, xác định rõ vị trí, vai trò to lớn của công tác dân vận đối với hệ thống chính trị nói chung và của lực lượng CAND nói riêng; đồng thời đã giúp cho CBCS nắm vững cơ bản về nguyên tắc, cơ chế và phong cách tiến hành công tác dân vận. Từ đó, thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia nhiều hơn, tự giác hơn trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Toàn cảnh buổi làm việc.

 

Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, thủ trưởng Công an các cấp luôn quan tâm giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho CBCS về vai trò, vị trí của nhân dân và công tác dân vận trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT); cụ thể hóa nội dung Quyết định số 290 trong công tác của lực lượng CAND, qua đó đã đẩy mạnh thực hiện các mặt công tác như: Cải cách thủ tục hành chính, thực hiện quy chế dân chủ trong lực lượng CAND; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; duy trì, phát huy hiệu quả các hoạt động xã hội, từ thiện, giúp đỡ nhân dân trong khó khăn, hoạn nạn. Tập trung nhiều biện pháp đẩy mạnh công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm; tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến và người có công trong sự nghiệp bảo vệ ANTT; thực hiện hiệu quả chủ trương tăng cường cán bộ xuống cơ sở bám địa bàn, bám dân, vận động nhân dân chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tham gia bảo vệ ANTT.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy CATW, Bộ Công an đã đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quy chế công tác dân vận đối với lực lượng CAND trong giai đoạn 2010 – 2020. 

Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu kết luận buổi làm việc.

 

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị thời gian tới, Đảng ủy CATW, Bộ Công an tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới" và các văn bản có liên quan, lồng ghép với Quyết định số 290 để tăng cường hiệu quả công tác dân vận. Đổi mới cách thức công tác dân vận sao cho gần dân hơn, sát cơ sở hơn; tăng cường phối hợp trong hệ thống chính trị đối với công tác dân vận…

Phát biểu tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an luôn ý thức sâu sắc những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện Quyết định số 290 trong lực lượng CAND là thành quả của sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, sự phấn đấu không ngừng của toàn thể đảng viên, CBCS toàn lực lượng CAND, sự phối hợp, giúp đỡ của các cấp, các ngành, địa phương và ủng hộ, giúp đỡ to lớn của các tầng lớp nhân dân. 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tiếp thu ý kiến.

 

Để thực hiện có hiệu quả Quyết định số 290 về ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trong thời gian tới, Đảng ủy CATW, Bộ Công an tiếp tục quán triệt nghiêm túc và cụ thể hóa việc triển khai thực hiện hiệu quả những ý kiến kết luận của Đoàn kiểm tra; tiếp tục gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Bảo vệ an toàn Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Quyết tâm xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao cho. 

Bộ trưởng Tô Lâm; đồng chí Trương Thị Mai cùng các đại biểu dự buổi làm việc.


 

 

Anh Minh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website