Giới thiệu văn bản mới

Ngày 25/11/2015, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIII với 86,23% phiếu tán thành đã thông qua Luật Trưng cầu ý dân gồm 8 chương, 52 điều có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016.
Ngày 20/11/2015 tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.
Với 83% phiếu tán thành, ngày 23/11/2015, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật Khí tượng thủy văn.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 29/2016/NĐ-CP ngày 21/4/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 160/2007/NĐ-CP ngày 30/10/2007 quy định Cờ truyền thống, Công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của lực lượng Công an nhân dân (CAND), trong đó sửa đổi, bổ sung quy định về Công an hiệu và phù hiệu, cành tùng đơn của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ và học viên CAND.
Ngày 23/02/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 29/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 32/2013/TT-BTC ngày 19/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch và lệ phí cấp giấy phép lái xe trong Công an nhân dân.
Ngày 15/3/2016, Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành Thông tư số 14/2016/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2012/TT-BCA ngày 11/6/2012 quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm trong Công an nhân dân.